WELCOME TO VIETNAM DENTAL EXPO
POTENTIAL SUCCESS WITH BUSINESS IN DENTAL INDUSTRY IN VIETNAM

  • Xem hàng ngàn sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu bởi gần 100 nhà triển lãm quốc tế
  • Thưởng thức một chương trình năng động của các hội thảo MIỄN PHÍ để thử thách và thông báo, với các luồng chủ đề chuyên ngành và đội ngũ diễn giả chuyên nghiệp ấn tượng
  • Tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề quan trọng của ngày hôm nay
  • Kết nối với các đồng nghiệp trên toàn cầu

TỔ CHỨC BỞI CÁC CHUYÊN GIA

  • Các dịch vụ sản phẩm và dịch vụ hiện tại và tương lai - biết cách quản lý tốt hơn, ngân sách và dự đoán các yêu cầu
  • Các tiêu chuẩn và khung pháp lý - thông tin cần thiết để giữ cho bạn hợp pháp
  • Vấn đề an toàn và huấn luyện - phải có kiến thức để giữ an toàn